Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resolen les sol·licituds d’inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de les escoles de Dansa que s’indiquen en l’annex. [2014/4880]

Vistos els expedients iniciats a instància dels titulars de les escoles de Dansa que s’indiquen en l’annex, en què sol·liciten que siguen inscrites en la secció específica del Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, segons el que preveu l’Orde de 4 de gener de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència.

Vist que els expedients han sigut tramitats per la Direcció General de Centres i Personal Docent i que hi consten els informes de la Inspecció Educativa. Considerant que s’ha complit el tràmit d’audiència a les persones interessades, segons el que preveu l’apartat 10.3 de l’Orde de 4 de gener de 1994 abans esmentada. Vistos la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (BOE 04.05.2006); el Decret 115/1990, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, i l’Orde de 7 de novembre de 1995 (DOGV de 01.12.1995), de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica l’Orde de 4 de gener de 1994 (DOGV de 31.01.1994), de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual es regulen les escoles de Música, Dansa, i Música i Dansa.

En virtut de l’article 10.3 de l’Orde de 4 de gener de 1994 anteriorment esmentada, resolc:

Primer

Estimar les sol·licituds d’inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de les escoles de Dansa que s’indiquen en l’annex de la present resolució, perquè els seus objectius i condicions de funcionament s’adeqüen al que establix l’Orde de 4 de gener de 1994.

Segon

La present resolució tindrà efectes des del principi del curs escolar 2013-2014. Contra esta resolució podrà interposar-se un recurs d’alçada devant del secretari autonòmic d’Educació i Formació, en el termini d’un mes a partir de l’endemà de ser notificada, segons els articles 114 i 115 de la Llei 4/1999, de modificació de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 14.01.1999).

València, 20 de maig de 2014.– El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

ANNEX

Província de Castelló

Codi:12007899

Denominació genèrica: escola pública de Dansa

Denominació específica: Municipal de Borriana

Titular: Ajuntament de Borriana

Domicili: c/ Sant Pere Pasqual, s/n

Localitat: 12530 Borriana

Província d’Alacant

Codi: 03020231

Denominació genèrica: escola privada de Dansa

Denominació específica: La Constancia

Titular: Societat Unió Musical La Constancia

Domicili: c/ Óscar Esplá, 9

Localitat: 03158 Catral

Província de València

Codi: 46035021

Denominació genèrica: escola privada de Dansa

Denominació específica: Pas a Dos

Titular: Associació de Ballet de Picanya

Domicili: c/ Bonavista, 2

Localitat: 46210 Picanya.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *